'Áno', 'nie' => 'Nie' ); $pocet_odoslanych = array( '0-3ks' => '0 - 3ks', '3-5ks' => '3 - 5ks', '5-10ks' => '5 - 10ks', '10-15ks' => '10 - 15ks', '15-20ks' => '15 - 20ks', '20-30ks' => '20 - 30ks', '30 a viac ks' => '30 a viac ks' ); $hmotnost = array( '0-1kg' => '0 - 1kg', '1-3kg' => '1 - 3kg', '3-5kg' => '3 - 5kg', '5-10kg' => '5 - 10kg', '10-15kg' => '10 - 15kg', '15-20kg' => '15 - 20kg', '20-25kg' => '20 - 25kg', '25-30kg' => '25 - 30kg', '30 a viac kg' => '30 a viac kg' ); $perceto_dobierok = array( '0-30%' => '0 - 30%', '30-50%' => '30 - 50%', '50-80%' => '50 - 80%', '80-100%' => '80 - 100%' ); $form = new Form('contact'); $form->addText('meno', 'Celé meno') ->setRequired('Vyplňte celé meno'); $form->addText('spolocnost', 'Spoločnosť') ->setRequired('Vyplňte spoločnosť'); $form->addText('telefon', 'Tel. č.') ->setRequired('Vyplňte telefónne číslo'); $form->addText('email', 'Email') ->addRule(Form::EMAIL, 'Vyplňte platný email') ->setType('email') ->setRequired('Vyplňte e-mail'); $form->addSelect('dph', 'Platca DPH', $dph) ->setRequired('Vyberte, či ste platca DPH'); $form->addSelect('pocet_odoslanych', 'Priemerný počet odoslaných balíkov za deň', $pocet_odoslanych) ->setRequired('Vyplňte počet odoslaných balíkov'); $form->addSelect('hmotnost', 'Najčastejšie zasielaná hmotnosť', $hmotnost) ->setRequired('Vyplňte najčastejšie zasielnú hmotnosť'); $form->addSelect('perceto_dobierok', 'Percento dobierok', $perceto_dobierok) ->setRequired('Vyplňte percento dobierok'); $form->addText('poskytovatel', 'Doterajší poskytovateľ zasielateľských služieb (pošta, UPS, GLS, DPD a pod.)'); $form->addTextArea('sprava', 'Zanechajte nám správu v prípade špeciálnych požiadaviek (zasielanie do zahraničia, nebezpečný náklad a pod.)'); $form->addSubmit('send', 'Odoslať formulár') ->setAttribute('class', 'pro_btn'); if ($form->isSuccess()) { $values = $form->getValues(); $body = ""; foreach ($values as $key => $value) { if (strlen($value) > 0) { $body .= $form[$key]->caption . ': ' . $value . '
'; } } $mail = new Message; $mail->setFrom('info@gpc-ps.sk') ->addTo('info@gpc-ps.sk') ->setSubject('Formulár gpc-ps.sk') ->setHtmlBody($body) ->send(); header('Location: dopytovy-formular-ok.html'); exit; } ?> Cenová ponuka kuriérske služby|GPC Parcel Services
GPC Parcel Services logo Kuriérske služby pre veľké firmy i bežných ľudí...
1
Vyžiadajte si cenovú ponuku!
Vyplňte nasledovný
formulár:
render('begin'); ?> render('errors'); ?>control;?> render('end'); ?>

Aký bude ďalší postup?

2
Zašleme Vám vypracovanú
cenovú ponuku
Na základe údajov, ktoré uvediete vo formulári Vám zašleme na mieru vypracovanú cenovú ponuku. Náš obchodný zástupca Vás bude kontaktovať a pomôže Vám v prípade akýchkoľvek otázok.


3
Do 48 hodín od podpisu posielate svoj prvý balík
Nainštalujete si SW na tlač stítkov a s kuriérom sa dohodnete na termíne odovzdania prvých zásielok. Ďalej je to už len jednoduchá rutina, ktorá šetrí čas i peniaze.
Ak chcete odoslať iba jeden balík, zistite cenu na tejto stránke a objednajte si kuriéra ihneď!


Vyplnením a odoslaním formulára udeľujete súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytnete (ďalej len „osobné údaje“) za účelom plnenia povinností zo strany GPC Parcel Services, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu info@gpc-ps.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľujete dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Vami a GPC Parcel Services. Ste oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu GPC Ideas. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.