GPC Parcel Services logo Kuriérske služby pre veľké firmy i bežných ľudí...

Objednávka kuriéra

Záväzná objednávka prepravy

Vyplňte nasledovný formulár a objednajte si tak prepravu balíka. Údaje vypĺňajte pozorne, objednávka je záväzná. Všetky údaje sú povinné.

Údaje o odosielateľoviÚdaje o príjemcovi
Dodatočné údaje o zásielke
 Po kliknutí na "Objednať prepravu" záväzne odošlete objednávku. Počkajte prosím, až kým sa nezobrazí hláška o úspešnom odoslaní, môže to trvať aj 30 sekúnd. Až potom sa objendávka dostane úspešne k nám.

Vyplnením a odoslaním formulára udeľujete súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytnete (ďalej len „osobné údaje“) za účelom plnenia povinností zo strany GPC Parcel Services, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu info@gpc-ps.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľujete dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Vami a GPC Parcel Services. Ste oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu GPC Ideas. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.